เมนูคำถาม


คลิ้กขวาที่ Keyword ของ Entity ที่มีทางเลือกมากกว่า 1 แล้วเลือก Mark as Question

Wisarut Srisawet

View: 75

Share:

</>

Sign In

Design your Chat Flow!